https://www.youtube.com/watch?v=QvLJsjJdhL0
Lúc mới yêu, mấy ai được bình thường:')